Skip to main content

Privacy statement

Revelation Praktijk, gevestigd en kantoorhoudende te (5953 BK) Reuver aan de Berkenweg1, is een onderneming wat gespecialiseerd is in Hypnotherapie/-coaching. Dit gebeurt middels diverse methodieken, te denken valt aan Coaching, Hypnose, Numerologie, Lenormand legging, Odplain2go, IEMT, Relax Kids, Simpson Protocol en Foundational birting. Middels de genoemde mogelijkheden proberen ze de klachten te verhelpen, zodat er een betere versie van de cliënt komt en hij of zij weer beter kan functioneren in het dagelijkse leven (KVK-nummer 70446180). Op de website van Revelation Praktijk worden de hierboven beschreven disciplines toegelicht. Op alle genoemde onderdelen is dit privacy statement van toepassing. Revelation Praktijk is lid van Hypnosezorg Nederland. Veel van de bedrijfs- en of persoonsgegevens van gebruikers van de diensten en ook de leveranciersgegevens in beheer van Revelation Praktijk worden door de interne ICT-afdeling opgeslagen en beheerd. Fysieke exemplaren worden in een aparte ruimte achter slot en grendel zorgvuldig bewaard. Revelation Praktijk houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige Europese privacy wet- en regelgeving

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van Revelation Praktijk, dan worden uw bedrijfs- en of persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en Revelation Praktijk houdt een bewaartermijn aan van minimaal 20 jaar. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook bedrijfs- en of persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

Bent u een online bezoeker van de website www.revelationpraktijk.nl

Als u onze websites bezoekt dan verstrekt u gegevens aan Revelation Praktijk zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van Revelation Praktijk. Maar ook gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan Revelation Praktijk worden doorgegeven ook locatiegegevens, afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres, gebruikt. Als u een mail verstuurd via de website dan zal deze mail worden bewaard voor minimaal 20 jaar.

Bent u een particulier relatie bij of van Revelation Praktijk

Revelation Praktijk gebruikt de door u verstrekte gegevens via telefoon of website (o.a. toestemmings-, intakeformulier, geboortedatum, naw + tel. gegevens, e-mailadres, geslacht, huwelijkse staat, gezinsomschrijving, bankrek.nr., input medische gegevens in elektronisch patiëntendossier (medicatie, alcohol/drugsgebruiken, aandoeningen, huisarts, behandelplan + behandelingen + resultaten etc.) om uitvoering te geven aan het met u afgesloten behandelplan. Uw gegevens worden tot minimaal zeven jaar bewaard na afloop van het behandelplan/overeenkomst.

Volgt u een training bij Revelation praktijk

Revelation Praktijk gebruikt de door u aangeleverde gegevens (naam + achternaam deelnemers, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnr., tel.nr) om uitvoering te geven aan de trainingsinhoud middels de afgesloten overeenkomst. Uw gegevens worden minimaal 20 jaar bewaard.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Bijzondere persoonsgegevens

De website en diensten van Revelation Praktijk hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. Revelation Praktijk kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat Revelation Praktijk zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Beveiliging gegevens

Revelation Praktijk maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw bedrijfs- en of persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde schijven. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd en beveiligd systeem (Elektronisch patiëntendossier (i.s.m. Hypnosezorg Nederland));
• Wij nemen fysieke maatregelen (gedegen hang- en sluitwerk, elektronische beveiliging) voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn en waar fysieke exemplaren zijn gestored;
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
• Wij houden logs bij van alle opvragingen van bedrijfs- en of persoonsgegevens;
• Er worden digitale (Cloud) en fysieke back-ups gemaakt. Deze worden afzonderlijk beveiligd (zowel digitaal (gebruikersnaam + wachtwoord)) en fysiek in de vorm van een degelijke afgesloten ruimte en of kast.
• Wij hebben verwerkersovereenkomsten van onze externe partner(s). Als er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons via

Geheimhouding

Iedereen die werkzaam is binnen Revelation Praktijk en dus toegang heeft tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van deze Persoonsgegevens. Gegevens met betrekking tot de gezondheid van een cliënt worden als ‘bijzondere Persoonsgegevens’ aangemerkt. Voor het Verwerken van bijzondere Persoonsgegevens geldt dat iedereen die ze verwerkt een geheimhoudingsplicht heeft. Deze vloeit voort uit het beroep of uit de arbeidsovereenkomst van de desbetreffende persoon.

Verwerkingsregister

Revelation Praktijk houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dit register bevat de volgende gegevens:
1. De naam en contactgegevens van de Verantwoordelijke en, indien van toepassing, van de functionaris voor de gegevensbescherming;
2. De verwerkingsdoeleinden;
3. De categorieën van gegevens waarop de Verwerking betrekking heeft (o.a. medisch);
4. De categorieën van ontvangers aan wie Persoonsgegevens worden verstrekt;
5. Indien mogelijk, de beoogde termijn waarbinnen de Persoonsgegevens moeten worden gewist;
6. Indien mogelijk, een beschrijving van de getroffen technische en organisatorische maatregelen

Gebruik van Cookies

De website van Revelation Praktijk maakt bij het aanbieden van hun producten en of diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u hieronder.

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”).

Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen die communiceren via de website die u bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden.

We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen.

Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

• Functioneel
• Analytics
• Overige
• Browser instellingen

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze verklaring raadplegen voor de laatste versie.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Revelation Praktijk sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Revelation Praktijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, als dit nodig is, voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst/ behandelplan met de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Als u een vraag of verzoek heeft dan kunt u een e-mail sturen naar met een kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Uw BSN, geboortedatum en foto mag u dan afschermen.

Revelation Praktijk zal in beginsel binnen een week op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Revelation Praktijk de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht, om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Revelation Praktijk stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht.

Als Revelation Praktijk de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Revelation Praktijk u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Revelation Praktijk niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Revelation Praktijk u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren.

De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

U kunt door middel van het sturen van een bericht aan info@revelationpraktijk.nl ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of andere verwerkingen.

Wijzigingen

Revelation Praktijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-statement. Check daarom regelmatig het privacy-statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 10 maart 2021. De verwerking van de bedrijfs- en persoonsgegevens is onderworpen aan het Nederlands recht. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Vragen of klachten

Als u een klacht heeft, wordt u verzocht deze schriftelijk in te dienen. Dan gaan we eerst samen zoeken naar een oplossing. Komen we er samen niet uit dan kunt u de klacht melden bij mijn beroepsvereniging: De Nederlandse beroepsvereniging van Hypnotherapeuten. U kunt alle informatie vinden op de website van de NBVH. Revelation praktijk is ook ingeschreven bij een onafhankelijke geschillencommissie: de Stichting Complementaire en Alternatieve geneeswijzen (S.C.A.G.) onder registratienummer 18562. Website: SCAG Contactinformatie: SCAG, Stadsplateau 7 – 8.22, 3521 AZ Utrecht, Tel: 085-9022863 Email: info@scag.nl

Revelation Praktijk

Berkenweg 1
5953 BK Reuver
Tel.: 06-234200664
www.revelationpraktijk.nl