Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Revelation praktijk, in het bezit van Nederlandse; diploma Bachelor of Education, diploma NLP Master en Practitioner, IEMT practitioner, hypnotherapeut en therapeut Kinderhypnose, practitioner Old pain2Go, handelende als zelfstandig gevestigd hypnotherapeut;
Cliënt: de persoon aan wie door de hypnotherapeut advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de hypnotherapeut wordt uitgeoefend;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de hypnotherapeut is verwezen.

Artikel 2: Algemeen

Revelation praktijk geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

Revelation praktijk kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Revelation praktijk de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verzamelde persoonsgegevens

Zie onze Privacy verklaring voor verdere toelichting.

Artikel 5: Vragen of klachten

Als u een klacht heeft, wordt u verzocht deze schriftelijk in te dienen. Dan gaan we eerst samen zoeken naar een oplossing. Komen we er samen niet uit dan kunt u de klacht melden bij mijn beroepsvereniging: De Nederlandse beroepsvereniging van Hypnotherapeuten. U kunt alle informatie vinden op de website van de NBVH. Revelation praktijk is ook ingeschreven bij een onafhankelijke geschillencommissie: de Stichting Complementaire en Alternatieve geneeswijzen (S.C.A.G.) onder registratienummer 18562. Website: SCAG Contactinformatie: SCAG, Stadsplateau 7 – 8.22, 3521 AZ Utrecht, Tel: 085-9022863 Email: info@scag.nl

Artikel 6: Verhindering

Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Revelation praktijk geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Revelation praktijk gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 7 Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt Revelation praktijk de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Revelation praktijk is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Revelation praktijk beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 8: Intellectueel eigendom

Revelation praktijk behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Revelation praktijk noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Revelation praktijk verstrekt zijn.

Artikel 9: Betaling

De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening voorafgaande aan de eerste sessie of na de datum genoemd op factuur betaald te hebben. Bij een overschrijding van dertig dagen is Revelation praktijk gerechtigd het factuurbedrag met € 15,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Revelation praktijk gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Revelation praktijk heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de door ontbinding gelede schade.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de hypnotherapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De hypnotherapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Revelation praktijk verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Revelation praktijk.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Revelation praktijk verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Revelation praktijk nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Revelation praktijk om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Revelation praktijk te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Revelation praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
Bij aanvaarden van advies en begeleiding van Revelation praktijk heeft cliënt kennis genomen van deze algemene voorwaarden en is cliënt op de hoogte dat Revelation praktijk geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener is en in de praktijk dus geen medische zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverlener.
De cliënt is op de hoogte dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines. De sessies van Revelation praktijk zijn geen vervanging van de behandelingen van een arts en/of specialist. De cliënt is geïnformeerd dat de sessies van Revelation praktijk nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of specialist van cliënt.
Cliënt heeft begrepen dat de diensten van Revelation praktijk door cliënt op vrijwillige basis worden aanvaard, zonder garanties.
Client duidelijk door Revelation praktijk is geïnformeerd dat cliënt niet stopt met haar medische behandeling(en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten.
Cliënt begrijpt dat coaching, hypnotherapie, IEMT-behandelingen, OldPain2Go behandelingen, geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.
Cliënt haar eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zal voortzetten of laten en cliënt begrijpt dat Revelation praktijk geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de hypnotherapeut is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Restitutie is niet mogelijk indien een afgesloten traject bestaande uit meerdere sessies vroegtijdig wordt afgebroken door de cliënt. Er vindt geen restitutie plaats indien sessies of behandelingen niet zijn gepland door de cliënt binnen de termijn van 5 maanden.